Snail

240px

Snail

96px

Snail

48px

Snail

24px

<i class="icon il-ib-av-snail"></i>

Unicode: