Oncology Icons

Surgery icon
Stethoscope icon
Hospital icon
Care icon
Brain icon
Stomach Cancer icon
Calendar icon
Ribbon icon
Moles icon
Eye icon
Oral Cavity icon
Lung Cancer icon
Prostate Cancer icon
Cancer icon
Cervical Cancer icon
Breast Cancer icon
Bone Cancer icon
Lymphoma icon
Blood icon
Blood Vessel icon
Cancer icon
Cancer icon
Cancer icon
Carcinogen icon
Virus icon
Bacteria icon
Sun icon
Radiation icon
Asbestos icon
Industry icon
Old Age icon
Obesity icon
Meat icon
Alcohol icon
Tobacco icon
Dna icon
Medical History icon
Medicine icon
Syringe icon
Hormonal Therapy icon
Radiotherapy icon
Targeted icon
Chemotherapy icon
Genetic icon
Mri icon
Urine Sample icon
Biopsy icon
Blood Test icon
Test Tube icon
Ambulance icon