Love Icons

Wedding Cake icon
Love Song icon
Ceiling Light icon
Love Letter icon
In Love icon
Pen Drive icon
Heart icon
Love Plant icon
Photo Camera icon
Love icon
Heart icon
Electric Guitar icon
Love icon
Heart icon
Plant icon
Burger icon
Love Potion icon
Fragrance icon
Kite icon
Gift Bag icon
Passion icon
Notes icon
Arrows icon
Typewriter icon
Love icon
Cookie icon
Package icon
Fireworks icon
Wedding Rings icon
Book icon
Like icon
Canvas icon
Love Message icon
Objective icon
Exploding icon
Present icon
Tambourine icon
Travel icon
Romantic Movie icon
Wine Bottle icon
Tea Mug icon
Give Love icon
Tshirt icon
Love icon
Heart Shaped Padlock icon
Love icon
Cherries icon
Love Potion icon
Phone Call icon
Folder icon