Fairytale2 - Fill Icons

Book icon
Potion icon
Queen icon
King icon
Fairy Godmother icon
Prince icon
Elf icon
Harp icon
Fairy icon
Necklace icon
Sword icon
Diamond Ring icon
Apple icon
Mirror icon
Genie Lamp icon
Treasure Map icon
Rose icon
Dagger icon
Wooden House icon
Pirate icon
Shield icon
Key icon
Standard icon
Rainbow icon
Pirate Ship icon
Mushroom icon
Scroll icon
Treasure Chest icon
Sceptre icon
Heel icon
Wizard icon
Throne icon
Castle icon
Witch Hat icon
Wolf icon
Cauldron icon
Crystal Ball icon
Magic Broom icon
Castle icon
Witch icon
Magic Wand icon
Heart icon
Mermaid icon
Pumpkin icon
Frog icon
Bird icon
Owl icon
Dragon icon
Unicorn icon
Knight icon