Essentials 6 Icons

forbidden icon
settings icon
server icon
switch icon
street icon
archive icon
binoculars icon
switch icon
clock icon
back icon
unlocked icon
stopwatch icon
skip icon
more icon
equal icon
controls icon
view icon
flag icon
trash icon
send icon
battery icon
notepad icon
help icon
lock icon
multiply icon
pause icon
photos icon
battery icon
radar icon
muted icon
smartphone icon
battery icon
switch icon
archive icon
note icon
dislike icon
close icon
locked icon
controls icon
battery icon
next icon
dislike icon
infinity icon
locked icon
video player icon
volume control icon
smartphone icon
rewind icon
user icon