Crime Icons

Witness icon
Victim icon
Police Badge icon
Dna icon
Cotton Swab icon
Whiteboard icon
Money icon
Laptop icon
Map icon
Message icon
Flashlight icon
Tag icon
Evidence icon
Top Secret icon
Magnifying Glass icon
Police Line icon
Jewel icon
Key icon
Court icon
Fingerprint icon
Safe Box icon
Glove icon
Blood icon
Microscope icon
Police Hat icon
Notebook icon
Folder icon
Prison icon
Recorder icon
Clue icon
Siren icon
Syringe icon
Skull icon
Handcuffs icon
File icon
Footprint icon
Fire icon
Virus icon
Poison icon
Witness icon
Justice Scale icon
Jury icon
Pills icon
Money icon
Knife icon
Gun icon
File icon
Location icon
Camera icon
Ultraviolet icon