City 2 - Flat Icons

restaurant icon
building icon
bridge icon
pub icon
vending machine icon
police station icon
barrier icon
barrier icon
building icon
market icon
postbox icon
street food icon
tree icon
tree icon
tram icon
tower icon
tent icon
taxi icon
tree icon
synagogue icon
swing icon
stand icon
stadium icon
prison icon
post office icon
phone booth icon
parking meter icon
obelisk icon
museum icon
museum icon
metro icon
map icon
house icon
house icon
house icon
hotel icon
hostel icon
handrail icon
gas station icon
fountain icon
cone icon
clock icon
cinema icon
building icon
bridge icon
bin icon
bakery icon
Arc De Triomphe icon