Animals v2 Icons

Frog icon
Rabbit icon
Bird icon
Owl icon
Cat icon
Fish icon
Butterfly icon
Turtle icon
Snail icon