Animals v2 Icons

Owl icon
Cat icon
Fish icon
Frog icon
Butterfly icon
Bird icon
Turtle icon
Snail icon
Rabbit icon