Animals v2 Icons

Rabbit icon
Bird icon
Owl icon
Cat icon
Fish icon
Frog icon
Butterfly icon
Turtle icon
Snail icon