Animals v2 Icons

Owl free icon
Cat free icon
Fish free icon
Frog free icon
Butterfly free icon
Bird free icon
Turtle free icon
Snail free icon
Rabbit free icon