Animals Icons

Kangaroo icon
Elephant icon
Giraffe icon
Monkey icon
Lion icon
Horse icon
Deer icon
Fox icon
Alligator icon
Cow icon
Bear icon
Ant icon