Agriculture 2 Icons

plant icon
windmills icon
road sign icon
mill icon
basket icon
farmer icon
hay bale icon
fruits icon
wheat icon
sprout icon
manure icon
sunset icon
orange tree icon
wheelbarrow icon
apple icon
field icon
scarecrow icon
hat icon
grain icon
sunflower icon
plant icon
parking icon
farmer icon
tractor icon
boot icon
watering can icon
ladder icon
fertilizer icon
shovel icon
rake icon
barn icon
sprinkler icon
farm icon
scythe icon
tree fruit icon
silo icon
jam icon
barn icon
pickup truck icon
radish icon
harvester icon
shovel icon
shears icon
potato icon
carrot icon
hose icon
fence icon
fertilizer icon
stand icon
barrel icon